Każdy może zgłosić uwagi do planu miejscowego. Teren wyjątkowy, bo wpisany do rejestru zabytków

Trwają prace nad planem miejscowym terenów poprzemysłowych w rejonie Orłów
Piastowskich – część II obszar „C”. Właśnie nastąpiło ponowne wyłożenie do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu przez zmiany ze względu na
poprawki Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy. Swoje uwagi można
zgłaszać do 3 listopada 2022

Omawiany plan miejscowy obejmuje dawne tereny przemysłowe w rejonie ulic Cierlickiej i
Dyrekcyjnej. Cały teren opracowania (działki o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha o numerach
ewidencyjnych 140 i 141 z obrębu 2-09-09) znajduje się w granicach zespołu dawnych
Zakładów Mechanicznych „Ursus”, który jest wpisany do rejestru zabytków od końca 2019
roku. Na obszarze znajdują chronione prawem zabytkowe obiekty: odlewnia aluminium,
modelarnia oraz transformatornia, jak również budynek wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytków – skład skrzyń. Plan ma określić zasady zagospodarowania i parametry
kształtowania nowej zabudowy oraz ochrony historycznego zespołu zabudowy. Co istotne,
dopuszczono na dyskutowanym terenie usługi z zakresu oświaty, nauki, kultury, żłobków,
klubów dziecięcych, zdrowia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz usunięto zakaz
nadbudowy dla budynków zabytkowych. Plan składa się z nierozerwalnych elementów: z
tekstu planu (stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (jest ilustracją do
tekstu). Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego można zapoznać się w Biurze
Architektury i Planowania Przestrzennego (Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od
WOM, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00. Szybciej jest przez Internet
https://konsultacje.um.warszawa.pl/orlow_piastowskich_czesc_2_C

Jak wziąć udział w konsultacjach?
Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny
zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on
obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest
się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek
innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy
osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez
autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. Jak
wziąć udział w konsultacjach?

 • podczas dyskusji publicznej on-line 4 października (wtorek) o godz. 17:00. Dyskusję
  można będzie śledzić na YouTube https://youtu.be/JS3XZrUoTp0 (oglądać spotkanie i
  dyskutować na czacie). Jednocześnie można dołączyć do spotkania na platformie ZOOM i
  zabrać tam głos w dyskusji z fonią i wizją. Uczestnicy proszeni są o wcześniejszego maila
  na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl . Link do spotkania oraz instrukcję przesłana
  zostanie w mailu. Jeśli zechcemy zgłosić formalną uwagę podczas dyskusji on-line,
  musimy podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres dzwoniąc pod numer
  telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania.
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al.
  Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania
  Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możemy skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z
  formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony na stronie
  https://konsultacje.um.warszawa.pl/orlow_piastowskich_czesc_2_C
 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 6 i 13 października w godzi. 13:00
  – 16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.
  Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymamy odpowiedzi, ale w
  Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak
  zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Na podstawie serwisu https://konsultacje.um.warszawa.pl/