DZIAŁALNOŚĆ

Izba Tożsamości Ursusa działa w strukturze Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucja kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Organizatorem Ośrodka Kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), jest m. st. Warszawa. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury realizują organy m. st. Warszawy. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Izba Tożsamości Ursusa, stanowiąca Dział Muzealny Ośrodka Kultury „Arsus”, zajmuje się:

1) gromadzeniem, dokumentowaniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju zbiorów
2) konserwacją i naprawą pozyskanych eksponatów
3) katalogowaniem i magazynowaniem zbiorów w odpowiednich warunkach;
4) prowadzeniem działalności wydawniczej, naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej;
5) działalnością promocyjno-informacyjną
6) pozyskiwaniem środków na rozwój działalności
7) współpracą z innymi ośrodkami muzealnymi

Więcej informacji w Statucie Ośrodka Kultury „Arsus”Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Kultury „Arsus”