RODO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Ośrodku Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚRODKA KULTURY „ARSUS” W DZIELNICY URSUS

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części RODO – informujemy, że:

1.    Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa, tel. 22 478 34 54, www.arsus.pl, NIP 522 24 07 118, Regon 012623720

2.    Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

2.1.        zachęcamy do kontaktu z Administratorem;

2.2.        dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: tel. 22 478 33 29 lub na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1.        niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.2.        niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.3.        ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.    Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.    Okres przechowywania danych.

W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.

6.    Udostępnienie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i nowych technologii dla OK „Arsus”.

7.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula obowiązuje od 25 maja 2018 roku