Prace konserwatorskie przy zabytkowej Hali nr 10

22 czerwca na ul. Dyrekcyjnej (od skrzyżowania z ul. Herbu Oksza do łącznika z ul. Traktorzystów) wprowadzony został tymczasowo ruch jednokierunkowy w stronę ul. Ogniowej. Zmianę spowodowały potrzeby zabezpieczenia prac budowlanych, które niebawem rozpoczną się przy zabytkowym obiekcie
– ocalałym froncie budynku hali warsztatów mechanicznych d. Zakładów Mechanicznych „URSUS. – Stan zabytku kwalifi kuje się do podjęcia prac remontowych – poinformowano nas z biura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zabytek – hala nr 10 – (wraz z działką nr 92/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 30 594 m2) zostały
sprzedane przez spółkę CPD S.A deweloperskiej spółce Udi Tau w lipcu 2018 roku. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod koniec 2019 roku ma pełnić funkcje biurowo-usługowe*.
26 listopada 2019 roku Jakub Lewicki – Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków – wydał także
zalecenia konserwatorskie w sprawie przebudowy na cele usługowo–handlowe frontu budynku. Zalecenia dotyczyły m.in. zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytku, zahamowania procesów jego destrukcji
oraz dokumentowania tych działań. Jeszcze wcześniej, w 2017 roku, budynek zaczęły porastać rośliny..
Dotarłam do informacji, że 10 stycznia br., w kwestii zaniedbań dot. zabezpieczenia zabytku wpłynęło pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od zaniepokojonej osoby, która wymieniała zauważone zaniedbania i szkody. Zwracała uwagę, że mimo zabezpieczenia okien przez ich zamurowanie i ogrodzenie zabytku nadal nic nie zrobiono w kwestii dziur w dachu. Z jego struktury
oraz przy zabytku wyrastały drzewa (co dokumentują fotografie z 2022 roku). Nieszczelności dachu powodowały zalewanie wnętrza.

Jan Świsłocki, Inspektor Ochrony Zabytków ds. strategii i kontroli z biura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odpowiedzi potwierdził, że Hala nr 10 została objęta postępowaniem
kontrolnym po zgłoszeniu dot. złego stanu technicznego obiektu i rozpoczęcia nieokreślonych prac na nim (porządkowych). Przeprowadzona została w tym roku jedna kontrola sprawdzająca, czy inwestor posiada stosowne, ważne pozwolenia konserwatorskie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Stan zabytku kwalifikuje się do podjęcia prac remontowych. Nie zostały nałożone zalecenia pokontrolne ze względu na rozpoczęcie prac zmierzających do konsumpcji pozwolenia konserwatorskiego. Właściciel został jedynie zobowiązany do przesłania dodatkowej dokumentacji do Wydziału Strategii i Kontroli. Podczas kontroli okazało się, że wnętrza zostały uporządkowane i oczyszczone – przygotowane do prac remontowych. Obecnie trwa postępowanie kontrolne – planowana jest następna wizyta na miejscu, w trakcie rozwoju. – Na razie nie stwierdziłem nieprawidłowości w naszym postępowaniu – uspokoił nas Jan Świsłocki.

Inwestor – UDI TAU – planuje ruszyć z pracami w lipcu, jak poinformował dział sprzedaży osiedla Ursus Classic. Z uwagi na cechy architektoniczne wpływające na zabytkowy charakter inwestor będzie zobligowany, by przywrócić pierwotne cechy elewacji, wykonanej z cegły ceramicznej i detalu ceramicznego, obecnie zniekształcone farbą w innej tonacji niż cegła licowa. Trzeba będzie dokonać
konsolidacji konstrukcji tzw. zszycia pęknięć murów, przemurowania i lokalne uzupełnienia ubytków lica ścian i detalu ceramicznego). Charakter głównego przejścia poprzecznego budynku na osi centralnej
ma zostać odtworzony przez drewniane masywne drzwi z podświetleniem. Najpierw trzeba będzie je poddać renowacji w pracowni stolarskiej po odgrzybieniu i zabezpieczeniu drewna przed powtórnym zasiedleniem przez mikroorganizmy. Częściowo zdewastowana i porażona korozją biologiczną stolarka drewniana ma także zostać odtworzona z zachowaniem pierwotnego koloru białego oraz podziałów, proporcji listew i ram. Zabytkowy budynek o charakterze komercyjnym inwestor zamierza w przyszłości sprzedać.

* O wpisie i walorach historycznych oraz architektonicznych tego najstarszego pozakładowego obiektu położonego przy ul. Dyrekcyjnej, naprzeciw Domu Kultury „Portiernia”, pisaliśmy w naszym dwutygodniku 14 listopada 2019 r. („Mocne Strony” nr 20/2019, str. 10) i zachęcamy do przypomnienia – mocnestrony.com.pl > ARCHIWUM WYDAŃ > ARCHIWUM 2019 > Mocne Strony 20/2019).
Agnieszka Gorzkowska

Artykuł pochodzi z czasopisma regionalnego Mocne Strony, z 29 czerwca 2023, NR 5(145)/2023 (ROK VIII)
Całe wydanie w PDF
Link do artykułu